Цел и хипотези

Основна цел на проекта: Изследване на възможността за понижаване на алергенния и  антигенен ефект на млечни протеини чрез прилагане на алтернативен технологичен подход.

В основата на изследванията е заложена хипотезата за получаване на млечен протеин с понижен алергенен и антигенен ефект чрез използване на гама лъчение с подходяща доза. Облъчването с γ-лъчи води до различни промени в хранителните компоненти, включително в протеините. Химически промени, в резултат от облъчване включва фрагментация, напречно свързване, агрегация и окисление от кислородни радикали генерирани от радиолизата на водата. Тези промени могат да повлияят върху антигенните свойства на облъчените храни. Съвременни изследвания показват, че използването на йонизиращи лъчения в ниски дози при млечни продукти водят до разрушаване на епитопите на млечния протеин, при което е възможно да се намали техният алергенен ефект, без това да окаже негативен ефект върху сензорните и вкусови характеристики на продукта в сравнение с познатата ензимна хидролиза. Това дава основание да се предположи, че чрез гама лъчение с подходяща доза може да бъде модулиран състава на продукти предназначени за третиране на алергии.

 Научни цели:

  • Изследване на фазовото поведение и установяване на фазовите преходи в млечните проби при ниски и високи температури. Термодинамично обосноваване на температурните режими на лиофилизация и определяне на основните параметри на процеса.
  • Дезинтеграция на млечните протеините до пептиди и аминокиселини чрез опитно гама облъчване.
  • Установяване на качествени и количествени промени в компонентите на казеиновите и суроватъчните фракции, чрез биохимични експерименти (електрофореза в полиакриламиден гел).
  • Интерпретиране на промените във фракциите от белтъчния спектър и предсказване оптималните дози на облъчване на база получените експериментални данни чрез реализиране на интелигентен модел тип изкуствена невронна мрежа в подходяща софтуерна среда.
  • Установяване на ефекта от проведеното изследване чрез провеждане на биологичен експеримент с опитни животни (бели мишки линия Balb/c).

За проекта

Конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016

Цел и хипотези

Изследване на възможността за понижаване на алергенния и  антигенен ефект на млечни протеини чрез прилагане на алтернативен технологичен подход

Новини

Информация и събития