Проект ДН 06/5 от 16.12.2016 г.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016 г.

Научната разработка включва експериментална работа с фундаментален характер, като в резултат от дейностите по проекта ще бъде направена научна оценка на възможностите за понижаване на алергенния и антигенен ефект на млечни протеини чрез алтернативни технологични подходи.

При изпълнението на проекта ще бъдат използвани съвременни и надеждни методи, както и специализирана аналитична апаратура.

В работната програма са заложени експерименти за определяне на оптималните режимни параметри на процесите замразяване и сублимационно сушене на изходните суровини чрез прилагане на диференциален термичен анализ и евтектичен мониторинг на база изследване на фазовото им поведение при ниски и високи температури.

Планиран е процес на лиофилизация на изходните млечни суровини до получаване на сухи смеси със съдържание на влага от 2-5%, които ще бъдат подложени на опитно гама облъчване за постигане на дезинтеграция на протеините до пептиди и аминокиселини.

В основата на изследванията по проекта е заложена хипотезата за получаване на млечен протеин с понижен алергенен и антигенен ефект чрез използване на гама лъчение с подходяща доза.

Предвидени са биохимични експерименти включващи електрофореза в полиакриламиден гел за установяване на качествените и количествени промени в компонентите на казеиновите и суроватъчните фракции.

Ще бъде реализиран интелигентен модел тип изкуствена невронна мрежа в подходяща софтуерна среда за интерпретиране промените на фракциите от белтъчния спектър и предсказване оптималните дози на облъчване на база получените експериментални данни.

За доказване ефекта от проведеното изследване е предвиден биологичен експеримент с опитни животни (бели мишки линия Balb/c), които ще бъдат предварително сенсибилизирани и в последствие хранени с получените млечни продукти. Ефектите ще бъдат оценявани спрямо контролни групи, получаващи обичайните храни. Като резултат от изпълнението на проекта ще бъдат осъществени фундаментални научни изследвания и придобити нови знания в научните направления – криобиология и лиофилизация, радиобиология, биохимия, математическо моделиране, здраве и качество на живот.

За проекта

Конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016

Цел и хипотези

Изследване на възможността за понижаване на алергенния и  антигенен ефект на млечни протеини чрез прилагане на алтернативен технологичен подход

Новини

Информация и събития